วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน การบริการที่เป็นเลิศและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   ภารกิจ

     1. ปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     2. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร และจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

     3. บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้า และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม

     4. ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงและสังคมโดยรวม

   นโยบายคุณภาพ


                   
 " ส่งเสริมพัฒนา ลูกค้าเชื่อมั่น ผลิตภัณฑ์คุณภาพ "


      ส่งเสริมพัฒนา หมายถึง ส่งเสริมระบบคุณภาพในการดำเนินงานด้วยการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน
         กระบวนการผลิต และส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

      ลูกค้าเชื่อมั่น หมายถึง ลูกค้ามีความพอใจและมั่นใจในความมุ่งมั่นของพนักงานในการผลิตสินค้าที่มีคุ
ณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน


       ผลิตภัณฑ์คุณภาพ หมายถึง ผลผลิตทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพและตรวจสอบ เพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view