- ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
-ใบรับรองการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 - 2559 (ISO 9001:2015)
 
- ได้รับป้ายประกาศสถานประกอบการแห่งนี้ มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี ....
 
-ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T Thailand แพลทินัม จากกรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
- ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุสำเร็จดีเยี่ยม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
- ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 
- ใบรับรองได้ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน " สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา " ระดับเงิน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
- ได้รับสถานประกอบกิจการแห่งนี้ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view