ระบบจัดจำหน่าย

      บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องแม่นยำและสะดวก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ระบบควบคุมคุณภาพ

       เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ SSS ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบที่ทันสมัย ได้แก่เครื่องมือวิเคราะห์หาส่วนผสมของธาตุในน้ำเหล็กในระหว่างการหลอมเหล็ก และเครื่องมือทดสอบความต้านทานแรงดึงและความยืดตัวของเหล็กเส้น

ระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         ด้วยความสำนึกถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ดูดฝุ่นจากเตาหลอมในขณะทำการหลอมเหล็ก และจัดระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพอากาศและน้ำ
  

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view