นางนิจพร จรณะจิตต์   ประธานกรรมการ
นายเปรมชัย กรรณสูต   กรรมการ
นางพิไลจิตร เริงพิทยา   กรรมการ
นายทวี ลิ่มพงศ์พันธุ์   กรรมการ
นายชรัตน์ เจริญทรัพย์   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายชาติชาย ชุติมา   กรรมการ
นายธรณิศ กรรณสูต   กรรมการ

          Copyright @ 2019, Siam Steel Syndicate Public Company Limited, All Right Reserved

 
  
view